Dedication Service
The Danish Lutheran Church of Vancouver, B.C.
October 14th, 1984

Bell Ringing

The bell rings—ending with three times three strokes.

Traditionally the ringing consists of 100 strokes followed by the Prayer Strokes, which are three times three single strokes. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Many people will say these words to themselves as a little prayer before the Church service begins.

Prelude

The Danish Choir, Solo, and Orchestra (flute, trumpet, horn, trombone, tuba, double bass, percussion, and piano) performs Cantata No. 4, Lovsang og salme by Knud Peter Nielsen.

Fanfare

Bishop Johannes W. Jacobsen, H.E. Ambassador Vagn Korsbæk, Pastor Jens Arendt, Pastor Emeritus Immanuel Rasmussen, Pastor Overgaard Thomsen, Toronto, Pastor Lars Basbøll, Calgary, Pastor Holger Madsen, Edmonton, Pastor Husted Christensen, Standard (Alberta), Pastor Richard Sørensen of St. John in Seattle, Pastor Olga Grening from Granly, our local member of parliament, Mr Svend Robinson, the Board Members, and Lay-people enter the church and take their seats.

Interlude
Male voices and orchestra.
Hymn
Salme, mixed choir a capella.
Interlude
Lovsang, Canon for choir.
Hymn
Salme, Solo.
Interlude
Lovsang, mixed choir a capella.

The Bishop goes in front of the altar.

The candles on the altar are lit by Børge Nielsen, who was president of our church when the move to Burnaby was decided.

Introduction

The president of Dansk Kirke i Udlandet, Bishop Johannes W. Jacobsen reads:

Dengang kong Salomo byggede Gud Herren et tempel i Jerusalem, sagde han: Gud satte solen på himmelen, men selv vil han bo i mulmet. Nu har vi bygget en kirke, for at Guds navn kan bo midt iblandt os. Kan Gud da virkelig bo på jorden? Nej, himlenes himle kan ikke rumme ham, langt mindre det hus, vi har bygget til ham. Men vi mennesker må have huse at samles i. Og til os sendte Gud sin kære Søn, Jesus, døbt ved et menneskes hånd i vand, stadfæstet af Guds hellige Ånd, og han sad til bords i vore huse. Og da han blev optaget i herlighed, sendte han Talsmanden, sandhedens Ånd, for at bede med os og vidne for os i ord og sakramenter. Derfor vil vi nu tage dette hus i brug og med Guds ord og bøn gøre alle ting rede, så evangeliet kan forkyndes og velsignelsen lyde fra alter og prædikestol, mennesker modtages ved døbefont og nadverbord, og sammen bede til Gud og takke ham, når vi spiller og synger til Guds ære.

When King Solomon built a temple to the Lord in Jerusalem, he said: The Lord has set the sun in the heavens, but has said that He would dwell in thick darkness. (1st Kings 8:12) Now we have built a church so that God’s name can live in our midst. Can God, then, really live on earth? No, the heavens’ heaven cannot contain Him, much less the house we have built for Him. But we humans must have houses in which to gather. And to us did God send His dear Son, Jesus, baptised in water by the hand of a man, confirmed by God’s Holy Spirit, and He ate in our houses. And when He was taken up in glory, He sent the Advocate, the Spirit of Truth, to pray with us and testify to us in words and sacraments. Therefore we will now begin using this house so that the Gospel can be proclaimed and blessings be heard from altar and pulpit, people can be received at the Baptismal font and at the Communion table and together pray to God and thank Him when we play or sing to God’s honour.

Hymn

Hvor Gud sit hus ej bygge vil,
omsonst er kalk og stene,
thi der skal mer og andet til,
end verdens folk vil mene;
det gælder om et Guddoms-ord,
når, som i himlen så på jord,
et Guds-hus skal opbygges.

The stanzas of this hymn by N.F.S. Grundtvig (1843) are spread through the consecration part of the service.

Where God does not what to build, bricks and mortar are useless, because more than what worldly people may think is needed; building a house of God, whether in heaven or on earth, is a matter of the Word of God.

Reading from the Altar

The Altar Bible and the other books belonging to the altar are presented to the bishop who reads Genesis 1:1–5:

Således skrives i Skabelsens Bog: I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden. Og jorden var øde og tom, og der var mørke over verdensdybet. Mens Guds Ånd svævede over vandene. Og Gud sagde: Der blive lys. Og der blev lys. Og Gud så, at lyset var godt, og Gud satte skel mellem lyset og mørket, og Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Og det blev aften, og det blev morgen, første dag. Thus is written in the Book of Genesis: In the beginning when God created the heavens and the earth, the earth was a formless void and darkness covered the face of the deep, while a wind from God swept over the face of the waters. Then God said, Let there be light; and there was light. And God saw that the light was good; and God separated the light from the darkness. God called the light Day, and the darkness He called Night. And there was evening and there was morning, the first day.
Lad os alle bede: Let us all pray:
Herre, vor Gud! Lad dine øjne være åbne over dette hus, når vi samles for at høre, hvad du vil sige til os, du, Herre som skabte os, du Frelser, som forløste os, du, hellige Ånd, som giver os mod i livet og i døden. Når vi synder imod dig og omvender os til dig, bekender dit navn og opsender bønner til dig fra dette sted, så hør du det, hvor du bor, du høre og tilgive ved Jesus Kristus vor Herre! Amen! Lord, our God! Let Your eyes be open over this house when we gather here to hear what You will tell us, You, Lord, who made us, You, Saviour, who redeemed us, You, Holy Spirit, who give us courage in life and in death. When we sin against You, repent and turn to You, confess Your name, and pray to You from this place, then hear it where You live, You hear and forgive by Jesus Christ our Lord! Amen!

Hymn

Et klokketårn, en døbefont,
et bord med lys, som brænder,
det findes kan al verden rundt,
det gøres kan med hænder;
men trøst og fred og hjertensfryd,
det skaber ingen klokkelyd
og ingen altertavle.
A bell tower, a Baptismal Font, a table with burning candles, those can be found all over the world, those can be made by hands; but comfort, peace, and joy are not made by the sound of a bell or an altarpiece.

Reading from the Baptismal Font

The Baptismal bowl and pitcher are carried to the font and placed there. Pastor Jens Arendt reads Romans 6:3–11:

Således skriver apostelen Paulus i sit brev til romerne: Ved I ikke, at alle vi, som blev døbt til Kristus Jesus, blev døbt til hans død? Vi blev altså begravet med ham ved dåben til døden, for at som Kristus blev opvakt fra de døde ved Faderens herlighed, således skal også vi leve et helt nyt liv. Thi er vi sammenvoksede med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Vi ved jo, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet med ham, for at det syndige legeme skulle miste sin magt, så vi ikke mere skulle trælle for synden. Thi den, som er død, er retfærdiggjort fra synden. Og er vi døde med Kristus, da tror vi, at vi også skal leve med ham, fordi vi ved, at Kristus er opvakt fra døde og dør ikke mere. Døden er ikke mere herre over ham. Thi den død, han døde, døde han en gang for alle bort fra synden, og det liv, han lever, lever han for Gud. Således skal også I regne jer selv for døde fra synden og levende for Gud i Kristus Jesus. Thus writes the apostle Paul in his letter to the Romans: Do you not know that all of us who have been baptised into Christ Jesus were baptised into His death? Therefore we have been buried with Him by baptism into death, so that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, so we too might walk in newness of life. For if we have been united with Him in a death like His, we will certainly be united with Him in a resurrection like His. We know that our old self was crucified with Him so that the body of sin might be destroyed, and we might no longer be enslaved to sin. For whoever has died is freed from sin. But if we have died with Christ, we believe that we will also live with Him. We know that Christ, being raised from the dead, will never die again; death no longer has dominion over Him. The death He died, He died to sin, once for all; but the life He lives, He lives to God. So you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus.
Lad os alle bede: Let us all pray:
Herre, du skabte os af jord og sagde: Til jord skal du blive. Vi takker dig, fordi du for Jesu skyld modtager os her og genføder os ved vand og Ånd til livet i dit rige. Amen. Lord, You made us out of dust and said: to dust shall you return. We thank You because You for the sake of Jesus receive us here and make us reborn by water and Spirit to life in Your Kingdom. Amen.

Hymn

Thi beder vi: vor Gud! Byg med!
Lad her din Ånd regere!
Da bliver her et helligt sted,
jo længere, jo mere;
hver Herrens dag, hvert kirkeår
velsignet kommer, priset går
med livets Ord på læbe!
So we pray: our God, build with us! Let Your Spirit reign! Then this will become a holy place, the longer, the more. Each day of the Lord, every church year blessed comes and praised passes with sound of the Word of Life.

Reading from the Altar

The chalice and plate used for Communion are placed on the altar, and the pastor reads 1st Corinthians 10:15–17:

Således skriver apostelen Paulus i sit første brev til korinterne: Jeg taler til jer som til forstandige; døm selv om det, jeg siger. Velsignelsens kalk, som vi velsigner, er den ikke fællesskab om Kristi blod? Det brød, som vi bryder, er det ikke fællesskab om Kristi legeme? Fordi der er ét brød, er vi ét legeme, skønt vi er mange; thi alle har vi del i det ene brød. Thus writes the apostle Paul in his first letter to the Corinthians: I speak as to sensible people; judge for yourselves what I say. The cup of blessing that we bless, is it not a sharing in the blood of Christ? The bread that we break, is it not a sharing in the body of Christ? Because there is one bread, we who are many are one body, for we all partake of the one bread.
Lad os alle bede: Let us all pray:
Almægtige evige Gud! Korn på marken og druer gav du mennesket, for at vi skulle overleve, og vi takker dig. Og ved din tjener Jesus gav du os mad og drikke til evigt liv, og derfor æres du i evighed. Herre, se ned til din menighed. Udfri os fra alt ondt, fra gerrighed, splid og bekymring. Som brødet var spredt ud over agrene, men blev samlet i ét brød, således samler du din menighed fra jordens yderste grænser ind i dit rige. Ja, kom Herre Jesus! Amen. Almighty everlasting God! Grain in the fields and grapes You gave to man that we should live, and we thank You. And by Your Servant, Jesus, You gave us food and drink for life eternal, and therefore You be honoured forever. Lord, see to Your congregation. Deliver us from all evil, from miserliness, division, and worry. As the bread was scatted in the fields but was gathered into one bread, so You gather Your congregation from the ends of the earth into Your Kingdom. Yes, come Lord Jesus! Amen!

Hymn

Til det Guds ord, der, som en sol,
med liv og lys kan virke,
vi rejste denne prædikestol,
vi bygged denne kirke,
vi helliger dens skib og kor,
dens døbefont og alterbord,
Guds Ord de skal tilhøre.
To the Word of God, that, like a sun, works in life and light, to that word we erected this pulpit, we build this church, we consecrate its nave and chancel, font and altar, they shall belong to the Word of God.

Reading from the Pulpit

The pastor reads 1st Corinthians 1:21–25:

Således skriver apostelen Paulus i sit første brev til korinterne: Thi da verden med al sin visdom ikke kendte Gud i hans visdom, besluttede Gud, ved prædikenens dårskab at frelse dem, som tror. Thi jøder kræver tegn, og grækere søger yisdom, vi derimod prædiker Kristus som korsfæstet, for jøder en forargelse og for hedninger en dårskab, men for de kaldede selv, både jøder og grækere, Kristus som Guds kraft og Guds visdom. Thi Guds dårskab er visere end menneskene, og Guds svaghed er stærkere end menneskene. Thus writes the apostle Paul in his first letter to the Corinthians: For since, in the wisdom of God, the world did not know God through wisdom, God decided, through the foolishness of our proclamation, to save those who believe. For Jews demand signs and Greeks desire wisdom, but we proclaim Christ crucified, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles, but to those who are the called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. For God’s foolishness is wiser than human wisdom, and God’s weakness is stronger than human strength.
Lad os alle bede: Let us all pray:
Almægtige, evige Gud! Lad fra denne prædikestol din Søn Jesus Kristus blive forkyndt som vor eneste salighed. Nedbryd al sikkerhed og hovmod hos prædikant og menighed, og trøst alle modløse og sørgende med dit ord og din Ånd. Ikke os, men dit navn, det give du ære for din miskundheds og trofastheds skyld. Amen. Almighty everlasting God! Let Your Son Jesus Christ be proclaimed from this pulpit as our only salvation. Break all confidence and arrogance in preacher and congregation, comfort the disheartened and the mourning with Your Word and Your Spirit. Give, not us, but Your name honour for the sake of Your loving-kindness and faithfulness. Amen.

Hymn

Bygmester for den hvælving blå,
som jordens kreds omspænder,
det ringe værksted ej forsmå
nu dine Guddoms-hænder!
Med Ord og Ånd byg her en fløj
af helgen-kirken himmelhøj
med rum til alle sjæle!
Builder of the blue vault that spans the circle of the earth, Your God-hands do not disdain the meagre workshop! With Word and Spirit now build here a wing of the heaven-high Church of Saints with room for all souls.

Reading from the Organ

Colossians 3:16–17:

Således skriver apostelen Paulus i sit brev til kolossenserne: Lad Kristi ord i rigt mål bo hos jer, så I med al visdom lærer og påminder hverandre med salmer, hymner og åndelige sange og synger med taknemmelighed i jeres hjerter for Gud. Og alt, hvad I tager jer for i ord eller handling, gør det alt sammen i Herren Jesu navn og sig Gud Fader tak ved ham. Thus writes the apostle Paul in his letter to the Colossians: Let the word of Christ dwell in you richly; teach and admonish one another in all wisdom; and with gratitude in your hearts sing psalms, hymns, and spiritual songs to God. And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him.
Lad os alle bede: Let us all pray:
Herre, vor Gud, alt, hvad der ånder, skylder dig ære og lovsang. Mere end nogen anden skabning må mennesket prise dig, fordi du ved din Søn Jesus Kristus, har forkyndt, at du elsker os. Hør os, når vi også i kirken klager vor nød, beder om den godhed, vi ikke har fortjent, og takker for den hjælp, du sender os i rette tid. Amen. Lord, our God, everything that breathes owes You honour and praise. More than any other creature must man praise You because You by Your Son, Jesus Christ, have proclaimed that You love us. Hear us when we also in the church lament our misery, ask for the kindness we have not deserved, and give thanks for the help You send us at the right time. Amen.

Hymn

I Jesu navn vi bede her,
på Jesu Ord vi bygge,
vort navn mod Hans er intet værd,
vort ord af Hans kun skygge.
Byg, Jesus, med et Guddoms-bliv,
af stene, som har Ånd og liv,
dit tempel i vor midte!
In the name of Jesus we pray here, and on His Word we build; our name is worth nothing against His, our word is just a shadow of His. Build, Jesus, with a divine be, from living stones Your temple in our midst.

Declaration

The bishop goes before the altar and declares:

Så erklærer jeg nu, at dette hus og alt, hvad det rummer, ved Guds ord og bøn er indviet og taget i brug som Guds hus og kirke for den danske menighed i British Columbia. Men dersom Herren ikke bygger huset, er bygmestrenes møje forgæves. Derfor vil vi bede: So now I declare this house and all that it contains by God’s Word and by prayer consecrated and inaugurated as God’s house and church for the Danish congregation in British Columbia. But unless the Lord builds the house, those who build it labour in vain. (Psalm 127:1) Therefore we will pray:
Himmelske Fader! Du har skabt jorden som et hjem for mennesker! Giv os, som ved synden er blevet fremmede i verden, her i dit hus at være omsluttede af din kærlighed og høre, at du har gjort os til dine børn ved din Søn, Jesus Kristus, vor broder. Herre, vi beder dig, at du ved din Helligånd vil forny din menighed dag for dag og sende os ud i tjeneste for vor næste. Amen. Heavenly Father! You created the earth as a home for man! Give us, who by sin have become alien in the world, give us here in Your house to be surrounded by Your love and to hear that that You have made us Your children by Your Son, Jesus Christ, our brother. Lord, we pray that You by Your Holy Spirit will renew Your congregation day by day and send us out in service for our neighbour. Amen.

The Danish Choir

The Danish Choir sings Kirken den er et gammelt hus (Built on the Rock the Church does stand) by N.F.S. Grundtvig, 1836.

Sermon by the Bishop

Creed

The congregation stands while reading the Creed. The bishop: Lad os bekende vor kristne tro: Let us confess our Christian faith:
Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. We renounce the devil and all his works and all his ways.
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber. We believe in God the Father, almighty, maker of heaven and earth.
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredie dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. We believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord; who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. On the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and is sitting at the right hand of God the Father, almighty. From there He will come again to judge the living and the dead.
Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. We believe in the Holy Spirit, the Holy Christian Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting.
Amen! Amen!
The congregation sings:
Lad verden ej med al sin magt
os rokke fra vor dåbes pagt;
men giv, at al vor længsel må
til dig, til dig alene stå!
Let not the world lead us astray,
that we our Christian faith betray,
but grant that all our longings be,
O Lord! for You eternally.

The Lord’s Prayer

Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name, Thy kingdom come, Thy will be done, on earth as it is in heaven.
giv os i dag vort daglige brød, Give us this day our daily bread;
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us;
og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. and lead us not into temptation, but deliver us from evil.
For dit er Riget og magten og æren i evighed! For Thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever.
Amen! Amen

Hymn

Hyggelig, rolig,
Gud, er din bolig,
inderlig skøn.
O, hvor mit hjerte
længes med smerte,
sukker i løn
efter at gæste din helligdom prud,
efter at bo hos den levende Gud!
Fair beyond telling,
Lord, is Your dwelling,
filled with Your peace.
O, how I languish
and, in my anguish,
wait for release,
that I may enter Your temple, O Lord,
with You communing in deepest accord.
Godhedens kilde,
årle og silde
gæstmild er du.
Ved dine sale
spurv møder svale,
kom det i hu!
Som ved dit alter den kvidrende fugl
und i dit tempel din tjener et skjul!
With Your compassion,
Lord of salvation,
naught can compare,
even the sparrow,
safe from the arrow,
rests in Your care.
And as You shield every bird in its nest,
so let my heart in Your temple find rest.
Hos dig at bygge
højeste lykke
kaldes med ret.
Der lyster tunger
altid at sjunge,
vorder ej træt,
til ikke lægger og tager ej fra
glædens det evige halleluja.
To build with You is rightly called the highest joy. There tongues are ever happy to sing and do not become tired, do not add to or subtract from the eternal hallelujah of joy.
Alt dog hernede
lykkelig hedde
skal, hvo dig tror:
I Himmerige
tør han indkige
frit på dit ord,
ja, i hans hjerte fra tårenes dal
trappe du bygger til Himmerigs sal.
But everyone down here who believes in You shall be called joyous: he dares to look into Heaven and see Your Word; yes, in his heart You build a staircase from the valley of tears to the halls of Heaven.
Lykkes og trives,
styrkes, oplives
skal dine små,
vokse i kræfter,
stige derefter,
højeloft nå,
himle, hvor øjet, som græder ej mer,
gudernes Gud i sin herlighed ser.
Rich in Your blessing,
onward progressing
are now Your friends,
strengthened in spirit,
each by Your merit
upwards ascends
till, when at home in that city of gold,
all shall in wonder Your presence behold.
Tusinde døgne,
verdslige, søgne,
gyldne for kød,
kan de vel ligne
Én dag af dine,
som vi dem nød,
når under sang med dit vingede ord
sjælen af by over stjernerne fór?
Years full of splendours,
which to offenders
earth may afford,
never can measure
one day of pleasure
found with You, Lord,
when on the wings of Your quickening word
souls are uplifted and You are adored.
Ej vil jeg bytte,
Gud, i din hytte
tiggerens plads
bort for det sæde,
stolte beklæde
højt i palads;
godt ikke fattes, hvem du haver kær,
lavt er ej bænket, hvem Gud sidder nær.

N.F.S. Grundtvig, 1836.

I won’t be changing,
God, what is ranging
low in Your house
with splendid richness
which makes us speechless
in stately dome.
Nothing shall fail if to you God is dear!
Low is your seat not when your God is near.

Translation by J.C. Aaberg and Folmer Johansen. © Copyright, 1999.

Sermon in Danish

by the chairman of Dansk Kirke i Udlandet, Pastor Christian Dickmeiss.

The Danish Choir

The Danish Choir sings Bless This House by May H. Brahe and Helen Taylor.

Sermon in English

by Pastor Jens Arendt.

Prayer of the Church

Apostolic Blessing

The congregation stands for the blessing. Pastor: The Grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen.

We sing:
Praise God, from whom all blessings flow;
praise Him, all creatures here below;
praise Him above, ye heav’nly host;
praise Father, Son and Holy Ghost!

Collection

During the Collection the Danish Choir sings Nu takker alle Gud (Now thank we all our God) by M. Rinckart, 1636.

Hymn

O God, our help in ages past,
our hope for years to come,
our shelter from the stormy blast,
and our eternal home:

Under the shadow of Your throne
Your saints have dwelt secure;
sufficient is Your arm alone,
and our defense is sure.

Before the hills in order stood
or earth received its frame,
from everlasting You are God,
to endless years the same.

A thousand ages in Your sight
are like an evening gone,
short as the watch that ends the night
before the rising sun.

Time, like an ever-rolling stream,
soon bears us all away;
we fly forgotten, as a dream
dies at the opening day.

O God, our help in ages past,
our hope for years to come,
still be our guard while troubles last
and our eternal home!

Isaac Watts, 1719.

Thanksgiving Prayer

The pastor reads a prayer from the altar. The congregation responds: Amen!

Benediction

The congregation stands for the Benediction. Pastor: The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. The congregation responds: Amen, amen, amen!

Hymn

Hymn written for this occasion by Pastor Emeritus Axel Husted-Christensen, New Westminster, to a Danish tune, Amen, siger nu tilsammen, by A.P. Berggreen, 1859.

Halleluja! Glædessange
lyde skal i jubelbrus.
Halleluja! Jubelsange
fylde skal det kirkehus,
som i dag indvies her,
derfor tak til Gud frembær.
Hallelujah! Songs of joy shall swell in jubilation. Hallelujah! Songs of jubilation shall fill the church that we consecrate today. Therefore give thanks to God.
Lad vor tak til Gud udrunge,
ved hans hjalp det fremad gik.
Tak ham gamle, tak ham unge,
at vi kirken færdig fik,
Gud til ære, os til gavn,
tak da Gud i Jesu navn.
Let our thanks to God swell; by His help we progressed. Thank Him old and thank Him young that we finished the church to God’s honour and our benefit; give thanks in Jesus’ name.
Lad ej anden plet på jorden
bli’ dit hjerte mere kær
end den kirke, som er vorden
huset, hvor os Gud er nær.
Han kan lindre sorg og nød,
give fred i liv og død.
Let no place on earth be more dear to your heart than the church which has become the house where God is near to us. He can comfort and give peace in life and in death.
Han som vejen er og livet
og på jorden har al magt,
os et Fadervor har givet
som et segl på dåbens pagt;
hvor genfødt af vand og ånd
han os tegned’ i sin hånd.
He who is the Way and the Life and who has all might on earth, He has given us the Lord’s Prayer as a seal upon the covenant of Baptism where His wrote us, re-born by water and the Spirit, in His hand.
Søg da flittigt til din kirke
bort fra verdens larm og støj,
og med Helligåndens virke
her din sjæl i andagt bøj;
bed din Frelser drage dig
bort fra verden hen til sig.

Axel Husted-Christensen, © Copyright, 1984.

Seek then diligently your church, away from the noise of the world, and with the help of the Holy Spirit bend here your soul in prayer and praise to the Lord. Pray that your Saviour will draw you from the world to Him.

Closing Prayer

by Leo Henriksen, a member of the Board.

Address

by Poul B. Christensen, the president of our church.

Announcements

The Danish Choir

Finale from Cantata No. 4, Lovsang og salme by Knud Peter Nielsen.

Closing Verse

Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang;
aldrig forstummer
tonen fra Himlen
i sjælens glade pilgrimssang.

That we end every service by singing this stanza from Beauty is ’round us (GGG077, Dejlig er jorden) by B.S. Ingemann was instituted by pastor Rasmussen.

Postlude

Fanfare from Cantata No. 4, Lovsang og salme by Knud Peter Nielsen.